Elavult töméstípusok

Régi típusú fogászati megoldások

A fogászaton a cinkoxiszulfát-cement megkeményedésekor lejátszódó reakciókat nem ismerjük pontosan, részben vegyi reakció játszódik le, részben egyszerű ad- szorpciós jelenségekről van szó a fogorvosnál.

A cinkoxifoszfát- (vagy röviden foszfát-)cement porának legfőbb alkatrésze a cinkoxid, amelyhez kis mennyiségben kevernek cinkorto- vagy -piro- foszfátot, valamint alumíniumsókat a fogorvos. A folyadék többnyire ortofoszforsav, esetleg orto-, méta- és pirofoszforsav keveréke, amely esetleg kis mennyiségű oldott cinkfoszfátot is tartalmaz. E cementet is úgy keverjük, hogy a keverendő cement mennyiségéhez szükségesnek vélt nagyságú, ill. számú csepp folyadékhoz adjuk a port, kb. felét egyszerre, másik felét pedig apró részletekben. A keverés vastag üveglapon, többnyire annak érdes (matt) felszínén, széles fémspatulával történik.

A fogtömés anyagának keverése

A fogászati kezelés során a fogász a különböző sűrűségűre keverjük aszerint, hogy mely célra kívánjuk használni: szilárd tömés vagy korona rögzítésére, amalgám vagy szilikátcement tömés „dublírozására” (amikor tejfel sűrűségűre keverjük), alábélelésként más anyagból készülő töméshez vagy esetleg néhány hónapnyi időre szánt ideiglenes tömésként (amikor gittszerű keveréket állítunk elő).

Minél sűrűbbre keverjük, természetesen annál rövidebb ideig marad plasztikus, képlékeny. A keményedés tartama a foszfátcementnél is függ a keverés módjától, időtartamától, a környezet és a keverő üveglap hőmérsékletétől a fogorvos. A gittszerű massza általában 2—3, a tejfel sűrűségű, rögzítésre használt cement pedig 5 — 8 perc alatt szilárdul meg.

A szakszerű fogászati ellátás

A közben lejátszódó reakciók pontos lefolyását nem ismerjük a fogászati munkában, végtermékként Zn2(0H)2(P04)2 keletkezik. Megkeményedése után sem szűnnek meg a cementben lejátszódó vegyi reakciók, átkristályosodás megy végbe, míg végül a cement stabilizálódik. Stabil az a cement, amelyben sem vegyi, sem fizikai változások nem játszódnak le (esetleges nedvességvesztésen és az elvesztett nedvesség újrafelvételén kívül). A néhány percig tartó kötési idővel szemben a stabilizálódás ideje több órára terjed a fogorvosnál.

A foszfátcement folyadéka higroszkópos, ezért zárt üvegben tartandó, melyből a kívánt mennyiséget közvetlenül használat előtt vesszük ki (a gyár által hozzá adott cseppentővel), a por viszont a levegőben tartalmazott szénsavval reagál, ezért nem szabad a már kivett és fel nem használt cementport.

Elavult fogászati töméstípusok. Néhány olyan téma, melyet bárki szívesen és haszonnal olvashat: olcsó fogászat, fogtömés ára, fogorvos Budapest 13. kerület, fogszuvasodás kezelése azonnal, fog szabályozás.

Régebbi fogtömés típusok

Egyszerű amalgám tömés

Az amalgám tömés tulajdonságai a fogászati rendelőben. A jó gyártmányú, gondosan megkevert és az üregben jól kondenzált amalgám igen jó tömőanyag: térfogata állandó, a nyálban és a lepedőkben nem oldódik, kopása elhanyagolhatóan csekély, káros helyi és távoli mellékhatásoktól mentes a fogorvosnál.

Színe friss állapotban ezüstfehér, ami nem tűnik fel, kénhidrogén hatására sok szájban hamarosan megfeketedik. Jó hővezető képessége sem tartozik előnyei közé a fogászat. Általában hátsó fogak tömésére használjuk, frontfogon amalgám tömés csak kivételesen, nem látható helyen engedhető meg (pl. a foramen coecumban).

Fém fogtömés típusok

Öntőfémek, melleket a fogorvos alkalmaz: az arany és „pótfémei” a konzerváló fogászatban betét készítésére használatosak. A színarany kiválóan alkalmas öntvények készítésére, centiméterenként csak mintegy 140 mikron zsugorodást mutat fel, midőn folyékony állapotból szilárd halmazállapotba megy át.

Ez lényegesen kisebb az öntésre használt egyéb fogorvosi ötvözetek lineáris zsugorodásánál. Fog orvosi felhasználásra ezenkívül nagymérvű nyújthatósága is kiválóan alkalmassá teszi: oly vékonyra kalapálható, hogy 1 m2 alapterületű aranylemez súlya csak 1,0 —1,14 g (ugyanakkor pl. 1 m2 cigarettapapír súlya mintegy 7 g), 1 g aranyból kb. 2000 m hosszú vékony huzal készíthető a fogászaton.

Hideg állapotban hegeszthető: kalapálással az üregbe vitt finom fóliákból, összesodort fóliákból („pellets”), esetleg kristályokból egységes, hézagmentes fémtestet lehet képezni, a kalapálás jól beékeli az üregbe, mert kihasználja a dentin rugalmassá gát. Az arany nyújthatósága folytán a tömés szélét — a kalapálás befejeztével — jól lehetett a ferdére faragott zománcfalhoz polírozni, s így a kalapált arany- tömésnek kitűnő széli záródása volt.

Arany fogtömés kialakítása

Kalapált aranytömés készült a fogászati kohézív aranyból, ez esetben a fóliákat, összesodort fóliákat hevítéssel megszabadították az arany felületén kondenzált gázoktól. így kalapálással hidegen hegesztődtek az egyes lapocskák. Összeáll azonban az arany kalapálás folytán akkor is, ha nem tettük előbb kohézívvé, így a nonkohézív aranytömés készült.

Régebbi fogtömés típusok. A legtöbb olvasó az alábbi témákra is kíváncsi: fogorvos a 13. kerületben, fogászat Budapesten, fogtömés ára, Budapest klinika, fogszuvasodás kialakulása.

Néhány fogászati fogalom

A fogorvos által használt üregképzési szakszavak

A caries lokalizációjának, a fogorvosnál nemkülönben az üregeknek megjelölésére a fog megbetegedett felszínének elnevezését szoktuk használni a fogászaton. Így ismerünk a rágófelszínen elhelyezkedő occlusalis cariest, ill. üreget, továbbá a száj felőli felszínen orális (éspedig a felső fogakon synonymaként palatinalis, az alsókon lingualis), a szájpitvar felőli felszínen vestibularis (az elülső fogakon labiális, a hátsókon buccalis) cariesről beszélünk, ugyanígy nevezzük a kérdéses felszínen elhelyezkedő üreget is. Approximalis cariesről, ill. üregről pedig akkor szólunk, ha a fogaknak a fogsorban egymás felé néző felszíne betegedett meg, ha e felszín a fogsorban a középvonalhoz esik közelebb, akkor a mesialis, ha a középvonaltól távolabb esik, a distalis jelző használatos.

A szuvas fogfelszín

Mind a caries, mind a praeparált üreg a fognak több felszínére is terjedhet, ilyen esetben az érintett felszínek nevéből összetett megjelölést használunk a fogászaton: mesio-occlusalis, occluso-distalis, occluso-palatinalis caries, ill. üreg (amely két-két felszínt involvál), mesio- occluso-distalis (amely három felszínt foglal magába). Az összetett jelzők a fogorvos egyszerűsítése végett általában rövidítéseket szoktunk alkalmazni: MO-, OD- és MOD-üregről beszélünk (az occluso-palatinalis rövidítése OP volna, de ez nem használatos). (E rövidítésekben a betűket egyenként kimondjuk, tehát nem mód, hanem em-ó-dé üreg!)

Az üregen belül is hasonló nómenklatúrát alkalmazunk a fogászat. Míg a szuvas lyuk szabálytalan alakú, a szabályosan praeparált üregben egyes falakat jól megkülönböztethetünk, ezek között éleket, ill. három fal találkozásakor szögleteket, sarkokat találunk.

Üregkezelés szakszavai

Az üreg falait a kérdéses üregfalhoz legközelebb eső, azzal analogizálható fogfelszín szerint jelöli a fogorvos. Így pl. a rágófelszíni üregnek van vestibularis (vagy buccalis), distalis, orális (palatinalis, ill. lingualis) és mesialis fala, e négy fal nagyjából párhuzamos a fog hossztengelyével: közös nevük ezért axialis.

Az üreg alapja, feneke viszont a hossztengelyre nagyjából merőleges (amint nagyjából merőleges az axialis falakra is), minthogy a pulpa felé esik, pulpalis, miután a rágófel-színnel is párhuzamos, szabatosabban occluso- pulpalis üregfalnak nevezzük. Ha gyökérkezelt fogon az üreg felöleli a cavum pulpaet is, akkor alapját subpulpalis falnak hívjuk.

A fog üreg fogászati kezelése

A II—V. osztályú üregekben az approximalis, ill. vestibularis felszínen praeparált üreg feneke a fog hossztengelyével párhuzamos, természetesen a pulpa felé esik. A kettősséget juttatja kifejezésre az axiopulpalis összetett megjelölés. A simafelszíni üregek egyik fala ínyközeibe esik, ezt a falat gingivalisnak nevezzük. V. osztályú üregben a rágófelszín felé is szabályos falat kell képeznünk: occlusalis üregfal, III. oszt. üregben ezzel analóg az incisalis üregfal (ill. recte: sarok).

Két-két szomszédos üregfal általában élben találkozik, amelyet a találkozó falak nevéből összetett jelzővel illetünk. így pl. 1. osztályú üregben élt kell képeznünk az axialis falak és a pulpalis fal között: axiopulpalis él (mesio-pul- palis, vestibulo-pulpalis stb.). Analóg módon élben találkozik a mesialis, dista- lis, vestibularis, esetleg orális felszínen praeparált üreg axiopulpalis fala (feneke) az oldalfalakkal: mesio-axiopulpalis, disto-axiopulpalis, vestibulo-axio-pulpalis, oro-axiopulpalis, gingivo-axiopulpalis és occluso-axiopulpalis él.

E felsorolt hat él közül a két első és a két utolsó V. osztályú üregben a fogorvos, a harmadik, negyedik és ötödik pedig II. osztályú üreg approximalis részében található. Hangsúlyoznunk kell, hogy két-két szomszédos üregfal között nem szükségszerű az él, így pl. nem élben találkozik az occlusalis üreg négy axialis fala, az V. osztályú üreg gingivalis, mesialis, occlusalis és distalis fala.

A felsorolt falak enyhén görbült ívben folytatódnak egymásba, mert így rövidebb a tömés széli záródásának a vonala. Viszont élben találkozik a II. osztályú üreg approximalis részének axiopulpalis fala az occlusalis üregrész pulpalis falával: occluso-axiopulpalis él a fogászat.

Három találkozó fal szögletet alkot, amelyet a három fal nevéből képezünk, így pl. szöglet található II. osztályú üregben az approximalis részen a vestibularis ill. orális, a gingivalis és az axiopulpalis fal között: vestibulo-gingivo- axiopulpalis, ill. oro-gingivo-axiopulpalis szöglet.

Néhány fogászati fogalom.

A fogtisztítás előnyei

A fogorvos véleménye a fogkeféről

Fogápolás kezelés Budapest

A fogászati protokoll szerint az egészségnevelés óvodai és iskolai oktatásában nagy súlyt kellene helyezni az egyéni száj higiéné célszerű módszerének megtanítására. Olyan mértékben kellene gyakoroltatni, hogy a gyermek a szülő által nyújtott többnyire rossz példa ellenére is mindenképpen kielégítendő szükségletnek érezze.

A fogmosás tanítása

A helyes fogmosás tanítását megkönnyíti, ha eredményét a gyermek saját maga is ellenőrizheti, ez a legtöbb fogorvos véleménye is. E célra nem mérgező festéket tartalmazó tabletták szolgálnak („disclosing tablets”, a legismertebb festékanyag a vörös színű eritrozin), szopogatásuk közben a megmaradt lepedők színesre (vörösre) festődik. Ezt a gyermek — vagy a célszerű fogápolást megtanulni vágyó felnőtt — maga is jól láthatja, a tisztátlanul hagyott területeket újból kell kefélnie, míg csak a színes lepedék maradéktalanul el nem tűnik a fog felszínéről.

Készül olyan festékes spray is otthoni állandó használatra, mellyel fogkefélés előtt teszik jól láthatóvá a lepedőket, sikeres eltávolítása után nem marad festék a fogon.

A fog tisztításának fogászati előnyei

A fogak fentebb leírt művi tisztításánál kiadósabb és kedvezőbb hatást érhetnénk el a lepedékképződés megakadályozása, a fogorvos ill. a képződött lepedék eltávolítása szempontjából az étrend célszerű összeállításával. A természetes fogtisztításnak igen jó módja pl. a főétkezés végén fogyasztott kemény húsú alma, kemény húsa miatt rágást igényel, rostos szerkezete folytán detergál. Emberen végzett kísérletekben bizonyították az étrend eme kiegészítésének szuvasodást gátló eredményességét a fogászaton.

Nyilván még előnyösebb volna az emberi táplálkozásban azon anyagok fogyasztását csökkenteni, melyekből erjedőképes lepedék képződik. Ez a cukor és általában az erjedőképes szénhidrátok, finom liszt s az ezekből készült ételek fogyasztásának megszorítását, csökkentését jelenti.

Cukor és édesség hatása a fogra

A fogorvosnál e vonatkozásban azonban tekintetbe kell venni, hogy a szénhidrátból nyert kalória a legolcsóbb energiaforrás, a föld kalóriahozama akkor a legnagyobb, ha cukrot termelnek s a cukrot az ember maga eszi meg (s pl. nem állatok etetésére használja, hogy az állati termékeket — hús, tej stb. — fogyassza). A fokozódó iparosodás, a lakosság tömörülése a városokban a mezőgazdasági dolgozók számának csökkenésével jár együtt, ennek folytán kevesebb mezőgazdasági dolgozónak több városi lakos kalóriaellátását kell fedeznie és nagyszámú fogászat építésére van szükség.

Ez csak a mezőgazdasági termelés racionalizálása útján lehetséges, s ennek egyik (kezdeti) módszere a cukortermelés és -fogyasztás (vagy általánosabban a szénhidrátfogyasztás) növelése. Ennek viszont kézenfekvő következménye a caries-intenzitás fokozódása. E kérdéskomplexussal kapcsolatban álláspontunk a következő:

A cukor- és általában a szénhidrátfogyasztás további növekedése jelen gazdasági viszonyaink között szükségszerű. A népélelmezés irányítójának — és segítőjeként a fogorvosnak — az a feladata, hogy a növekvő fogyasztást — a népgazdaságig szükséges szinten — úgy ossza be, hogy e táplálék cariogen hatását a lehetőséghez mérten csökkentse. Szükségszerű a fogorvosok számának növelése.

Erre van mód, amint azt számos példa bizonyítja (a vipeholmi kísérletek, de hazai viszonyaink között a gyermek- otthonok ápoltjain szerzett tapasztalatok szerint): lisztes ételt, édességet, süteményt, cukrot csak a főétkezés keretében szabad fogyasztani, s akkor sem az étkezés utolsó fogásaként, ezen ételek, főként a cukor, cukorka, édesség, sütemény fogyasztása közti étkezésként minden körülmények között kerülendő! E cél érdekében a fogyasztás reglementatiós irányítását e termékek árának a jelenleginél lényegesen magasabbra emelésével (indirekt adó, melynek jövedelmét drágán termelt protektív ételek árának mérséklésére lehetne s kellene felhasználni!) nemcsak megengedhetőnek, hanem egyenesen kívánatosnak tartjuk.

A fogtisztítás és szájhigiénia előnyei. Néhány téma, mely megismerése hasznos lehet olvasóink számára: fogszuvasodás kezelése Budapest, fogorvos a 13. kerületben, fog tisztítás tanítása, fogászat árak, szájbetegségek megelőzése.

Mely fogaink romlanak a leggyakrabban?

A fogorvos véleménye a fogszuvasodásról

Fogorvos kezelés fogszuvasodás

Az egyes fogak részvétele a szuvasodásban, a fogorvos megállapítása szerint. Ami az egyes fogak részvételét illeti a szuvasodásban, a következő tényezők befolyása bizonyított.

A fog típusa és a korona anatómiai alakja, így a komplikáltabb rágófelszínű nagyőrlők válnak a leggyakrabban szuvassá, s közülük is gyakrabban az első, mint a második, ezt a legtöbb fogászaton megfigyelték. Egyéb okok mellett az alsó metszők egyszerűbb anatómiai alakja is szerepet játszik abban, hogy ritkábban és kisebb mértékben válnak szuvassá, mint a felsők, ez a megállapítás érvényes egyébként az alsó és a felső szemfog, valamint az első kisőrlő caries-intenzitása közötti különbségre nézve is, klinikán kell gyógyítani.


A fog helye a fogsorban

Általában minél hátrább helyezkedik el a fog, annál inkább lesz szuvas.

E szabály alól  a fogorvosok megfigyelése alapján, biztosan kivételt képez az alsó, s nagyobb mértékben a felső szemfog, amely ellenállóbb szóval szemben a metszőknél, valamint az első nagyőrlő, melynek caries-intenzitása felülmúlja a másodikét, ezért ezzel kell leggyakrabban fogorvoshoz menni.

A fog nagysága

Azonos fogtípuson belül általában a kisebb átmérőjű fog szuvasodik nagyobb mértékben.
A barázda keresztmetszete. Minél mélyebb és szűkebb a barázda, annál hamarabb és inkább lesz szuvas.

Az expositio ideje

Csak a szájüregbe exponált fog válik szuvassá, s a caries-intenzitás annak az időnek a függvénye, amely a fog áttörésétől kezdve eltelt, ezután kell általában fogorvost felkeresni. Ezt az időt a fog posteruptív élettartamának nevezzük. Ha különböző és nem azonos életkorban áttörő fogak caries-dispositióját kívánjuk összehasonlítani, akkor nem szabad az adott, egyébként tetszőleges korban megállapított szuvas gócok számára más segédeszköz nélkül támaszkodnunk, hanem egyidejűén tekintetbe kell vennünk az összehasonlítandó fogak posteruptív életkorát is. így pl. a maradófogak közül az első nagyőrlő tör át a leghamarabb, s e fogon észleljük minden életkorban a legnagyobb fogszuvasodás-intenzitást.

Ha viszont tekintetbe vesszük, hogy a második nagyőrlő mintegy 6 évvel később tör át s mindkét fog earies-intenzitását a posteruptív fogéletkor függvényeként tekintjük, az egyébként markáns különbség eltűnik, s talán a második nagyőrlő látszik szóra hajlamosabbnak. E megállapításnak a konzerváló fogászat szempontjából különösebb gyakorlati jelentősége nincs, mert a szuvas laesiók kumulálódása folytán minden életkorban inkább az első, mintsem a második nagyőrlőt kell tömni, gyakorlatilag fontos azonban pl. ama kérdés eldöntésekor, hogy fogszabályozási okból melyik fogat indokolt eltávolítani.

A fogszuvasodás helye

A fogorvos megfigyelése szerint az expositio idejétől függ egyébként a fogszuvasodás lokalizációja is a fogon. Röviddel az eruptiót követően barázdákban és gödröcskékben támad caries, számos tapasztalat bizonyítja, hogy amely fissura vagy fovea az áttörést követően 4—5 éven belül nem lesz szuvas, hosszan ép marad. Csak később, inkább 3 vagy több évvel az áttörés után kezdődik approximalis szuvasodás, s általában még később a vestibularis felszínek gingivalis harmadának szója. Ennek oka az, hogy a barázdák mélyén általában zománcdefektusban támad a szó, a sima felszíneken pedig csak azután, hogy a „folyamatos fogáttörés” kapcsán a borító íny visszahúzódott arról a helyről, ahol adott a lepedék megtapadásának a lehetősége.

A szuvasodás térbeli elhelyezkedése

Caries általában szimmetrikusan támad, azaz egyazon fogsor kétoldali homológ fogán — mégpedig azonos lokalizációban — rövid időn belül, így érdemes fogorvoshoz menni. E szabálytól gyakran látunk eltérést, aminek lokális oka többnyire könnyen kideríthető (pl. a rágástól kímélt oldalon hamarabb támad s gyorsabban terjed a caries, bármi is a kímélés oka, perifériás facialis-bénulást követően a bénult oldalon több szó keletkezik). Ennek ellenére a mindennapos gyakorlatban fontos ez a „szabály”, amely arra készteti a lelkiismeretes fogorvost, hogy különös gonddal kutasson az ellenoldali homológ fogon caries után, ha az egyik oldalon szuvassá vált bármelyik fog.

A fogszuvasodás egyéni tényezői

Általában egyazon személy különböző fogai egyaránt hajlamosak szuvasodásra, ill. ellenállók a cariesszel szemben a fogászati megfigyelés szerint. Különbségek elsősorban abból adódnak, hogy az életkörülmények, a táplálkozás különbsége folytán az egyes fogak áttörése idején eltérők a szájban a viszonyok, s az egyes fogak kezdeti posteruptív maturatiója eltérő körülmények között játszódik le.

Mely fogaink szuvasodnak és romlanak a leggyakrabban és általában? Néhány olyan téma, mely felkeltheti olvasóink érdeklődését: fogszuvasodás kezelése Budapesten, fogorvos Pesten, fogászat a kerületben, fogszuvasodás gyógyítása, klinika keresése, Budapest fog.

A fogszuvasodás kialakulása

Fogszuvasodás, cariesz fogorvosi kezelése

Fogszuvasodás kialakulása és romlása.

A gödröcskékben, barázdákban, illetve a fog sima felszínén a caries (fogszuvasodás) különböző időben kezdődik: gödröcskékben-barázdákban rögtön a fog áttörése után, a sima felszíneken néhány évvel később.

Ebből, valamint az egyes fogak áttörésének időkülönbségéből adódik a caries szájon belüli elterjedésének számos jellegzetessége. Így a maradófogak közül leghamarabb a legkorábban áttörő első nagyőrlőn támad, az alsón többnyire előbb, mint a felsőn. Nem sokkal később kezdődik a felső középső, majd az oldalsó metszőn a foramen coecum szuvasodása, általában gyakrabban támad az oldalsó metszőn, mert e fogon a foramen coecum többnyire jóval mélyebb és szűkebb, mint a nagymetszőn, ilyenkor fogorvoshoz kell fordulni.

A szuvasodás időbeni kialakulása

A felső metszőn approximalis felszínén honi viszonyaink között tömegesebben csak 2-5 évvel áttörésük után, a praepubertas-pubertas idején keletkezik. E korban viszont már az áttörő többi multicuspidált fog rágófelszínén is elkezdődik a caries, ezeknek approximalis felszínei inkább csak 14-16 éves korban kezdett szuvasodni. A 6-7 éves korban áttört első nagyőrlők viszont már 9-11 éves korban is gyakran észlelünk approximalis felszíni szút.

A fogászati kezelés és a civilizáció

A múltban ritkább volt a caries, mint a jelenben, primitív viszonyok között élő, civilizálatlan emberen csak szórványosan fordult elő. A civilizáció haladtával egyre jobban terjed. Így ma a kultúrvilág minden népén, minden államában olyan mértékben támad, hogy szinte megoldhatatlan betegellátási problémát jelent, ezért népbetegségnek minősül. Az emberen kívül szórványosan előfordul a vele egy táplálékon élő kutyán is, gyakrabban a vegyes táplálkozású sertésen is. Kísérletes körülmények között előidézhető – akár tömegesen is – rágcsálók őrlőfogain, ez az experimentális caries-kutatás legkedveltebb módszerének alapja.

A fogszuvasodás és az öntisztulás

Az approximalis sáv területén a fog vestibularis felszínén keletkező cariest illetően. E terület tulajdonképpen csak akkor válik alámenővé, tehát lesz habitualisan tisztátlan, amikor az ínytapadás a legnagyobb kidomborodáson túljutott. E vestibularis sávot valamelyes, bár távolról sem kielégítő mértékben tisztára súrolja a rárakódó lepedéktől mozgó orca, ajak, művi tisztán tartása fogkefével könnyű. Hogy ezt a sávot a fog oralis felszínén az érdes, sokat mozgó nyelv tisztára dörzsöli, s így a szútól megvédi.

A fogszuvasodás orvosi kialakulása és kezelése a fogorvosnál. Izgalmas és érdekes témáink: fogorvos Budapest, fogászat Pesten, fog kezelése, caries kialakulása.