Régebbi fogtömés típusok

Egyszerű amalgám tömés

Az amalgám tömés tulajdonságai a fogászati rendelőben. A jó gyártmányú, gondosan megkevert és az üregben jól kondenzált amalgám igen jó tömőanyag: térfogata állandó, a nyálban és a lepedőkben nem oldódik, kopása elhanyagolhatóan csekély, káros helyi és távoli mellékhatásoktól mentes a fogorvosnál.

Színe friss állapotban ezüstfehér, ami nem tűnik fel, kénhidrogén hatására sok szájban hamarosan megfeketedik. Jó hővezető képessége sem tartozik előnyei közé a fogászat. Általában hátsó fogak tömésére használjuk, frontfogon amalgám tömés csak kivételesen, nem látható helyen engedhető meg (pl. a foramen coecumban).

Fém fogtömés típusok

Öntőfémek, melleket a fogorvos alkalmaz: az arany és „pótfémei” a konzerváló fogászatban betét készítésére használatosak. A színarany kiválóan alkalmas öntvények készítésére, centiméterenként csak mintegy 140 mikron zsugorodást mutat fel, midőn folyékony állapotból szilárd halmazállapotba megy át.

Ez lényegesen kisebb az öntésre használt egyéb fogorvosi ötvözetek lineáris zsugorodásánál. Fog orvosi felhasználásra ezenkívül nagymérvű nyújthatósága is kiválóan alkalmassá teszi: oly vékonyra kalapálható, hogy 1 m2 alapterületű aranylemez súlya csak 1,0 —1,14 g (ugyanakkor pl. 1 m2 cigarettapapír súlya mintegy 7 g), 1 g aranyból kb. 2000 m hosszú vékony huzal készíthető a fogászaton.

Hideg állapotban hegeszthető: kalapálással az üregbe vitt finom fóliákból, összesodort fóliákból („pellets”), esetleg kristályokból egységes, hézagmentes fémtestet lehet képezni, a kalapálás jól beékeli az üregbe, mert kihasználja a dentin rugalmassá gát. Az arany nyújthatósága folytán a tömés szélét — a kalapálás befejeztével — jól lehetett a ferdére faragott zománcfalhoz polírozni, s így a kalapált arany- tömésnek kitűnő széli záródása volt.

Arany fogtömés kialakítása

Kalapált aranytömés készült a fogászati kohézív aranyból, ez esetben a fóliákat, összesodort fóliákat hevítéssel megszabadították az arany felületén kondenzált gázoktól. így kalapálással hidegen hegesztődtek az egyes lapocskák. Összeáll azonban az arany kalapálás folytán akkor is, ha nem tettük előbb kohézívvé, így a nonkohézív aranytömés készült.

Régebbi fogtömés típusok. A legtöbb olvasó az alábbi témákra is kíváncsi: fogorvos a 13. kerületben, fogászat Budapesten, fogtömés ára, Budapest klinika, fogszuvasodás kialakulása.

Mely fogaink romlanak a leggyakrabban?

A fogorvos véleménye a fogszuvasodásról

Fogorvos kezelés fogszuvasodás

Az egyes fogak részvétele a szuvasodásban, a fogorvos megállapítása szerint. Ami az egyes fogak részvételét illeti a szuvasodásban, a következő tényezők befolyása bizonyított.

A fog típusa és a korona anatómiai alakja, így a komplikáltabb rágófelszínű nagyőrlők válnak a leggyakrabban szuvassá, s közülük is gyakrabban az első, mint a második, ezt a legtöbb fogászaton megfigyelték. Egyéb okok mellett az alsó metszők egyszerűbb anatómiai alakja is szerepet játszik abban, hogy ritkábban és kisebb mértékben válnak szuvassá, mint a felsők, ez a megállapítás érvényes egyébként az alsó és a felső szemfog, valamint az első kisőrlő caries-intenzitása közötti különbségre nézve is, klinikán kell gyógyítani.


A fog helye a fogsorban

Általában minél hátrább helyezkedik el a fog, annál inkább lesz szuvas.

E szabály alól  a fogorvosok megfigyelése alapján, biztosan kivételt képez az alsó, s nagyobb mértékben a felső szemfog, amely ellenállóbb szóval szemben a metszőknél, valamint az első nagyőrlő, melynek caries-intenzitása felülmúlja a másodikét, ezért ezzel kell leggyakrabban fogorvoshoz menni.

A fog nagysága

Azonos fogtípuson belül általában a kisebb átmérőjű fog szuvasodik nagyobb mértékben.
A barázda keresztmetszete. Minél mélyebb és szűkebb a barázda, annál hamarabb és inkább lesz szuvas.

Az expositio ideje

Csak a szájüregbe exponált fog válik szuvassá, s a caries-intenzitás annak az időnek a függvénye, amely a fog áttörésétől kezdve eltelt, ezután kell általában fogorvost felkeresni. Ezt az időt a fog posteruptív élettartamának nevezzük. Ha különböző és nem azonos életkorban áttörő fogak caries-dispositióját kívánjuk összehasonlítani, akkor nem szabad az adott, egyébként tetszőleges korban megállapított szuvas gócok számára más segédeszköz nélkül támaszkodnunk, hanem egyidejűén tekintetbe kell vennünk az összehasonlítandó fogak posteruptív életkorát is. így pl. a maradófogak közül az első nagyőrlő tör át a leghamarabb, s e fogon észleljük minden életkorban a legnagyobb fogszuvasodás-intenzitást.

Ha viszont tekintetbe vesszük, hogy a második nagyőrlő mintegy 6 évvel később tör át s mindkét fog earies-intenzitását a posteruptív fogéletkor függvényeként tekintjük, az egyébként markáns különbség eltűnik, s talán a második nagyőrlő látszik szóra hajlamosabbnak. E megállapításnak a konzerváló fogászat szempontjából különösebb gyakorlati jelentősége nincs, mert a szuvas laesiók kumulálódása folytán minden életkorban inkább az első, mintsem a második nagyőrlőt kell tömni, gyakorlatilag fontos azonban pl. ama kérdés eldöntésekor, hogy fogszabályozási okból melyik fogat indokolt eltávolítani.

A fogszuvasodás helye

A fogorvos megfigyelése szerint az expositio idejétől függ egyébként a fogszuvasodás lokalizációja is a fogon. Röviddel az eruptiót követően barázdákban és gödröcskékben támad caries, számos tapasztalat bizonyítja, hogy amely fissura vagy fovea az áttörést követően 4—5 éven belül nem lesz szuvas, hosszan ép marad. Csak később, inkább 3 vagy több évvel az áttörés után kezdődik approximalis szuvasodás, s általában még később a vestibularis felszínek gingivalis harmadának szója. Ennek oka az, hogy a barázdák mélyén általában zománcdefektusban támad a szó, a sima felszíneken pedig csak azután, hogy a „folyamatos fogáttörés” kapcsán a borító íny visszahúzódott arról a helyről, ahol adott a lepedék megtapadásának a lehetősége.

A szuvasodás térbeli elhelyezkedése

Caries általában szimmetrikusan támad, azaz egyazon fogsor kétoldali homológ fogán — mégpedig azonos lokalizációban — rövid időn belül, így érdemes fogorvoshoz menni. E szabálytól gyakran látunk eltérést, aminek lokális oka többnyire könnyen kideríthető (pl. a rágástól kímélt oldalon hamarabb támad s gyorsabban terjed a caries, bármi is a kímélés oka, perifériás facialis-bénulást követően a bénult oldalon több szó keletkezik). Ennek ellenére a mindennapos gyakorlatban fontos ez a „szabály”, amely arra készteti a lelkiismeretes fogorvost, hogy különös gonddal kutasson az ellenoldali homológ fogon caries után, ha az egyik oldalon szuvassá vált bármelyik fog.

A fogszuvasodás egyéni tényezői

Általában egyazon személy különböző fogai egyaránt hajlamosak szuvasodásra, ill. ellenállók a cariesszel szemben a fogászati megfigyelés szerint. Különbségek elsősorban abból adódnak, hogy az életkörülmények, a táplálkozás különbsége folytán az egyes fogak áttörése idején eltérők a szájban a viszonyok, s az egyes fogak kezdeti posteruptív maturatiója eltérő körülmények között játszódik le.

Mely fogaink szuvasodnak és romlanak a leggyakrabban és általában? Néhány olyan téma, mely felkeltheti olvasóink érdeklődését: fogszuvasodás kezelése Budapesten, fogorvos Pesten, fogászat a kerületben, fogszuvasodás gyógyítása, klinika keresése, Budapest fog.