A fogpulpa fogászati ellátás

A budapesti esztétikai klinika fogorvosa szakszerűen és fájdalommentesen végzi a fogpulpa fogászati ellátását, melyhez szükség esetén a 13. kerületi szájsebészet szakembereinek segítségét is igénybe veheti. A tökéletes mosoly ára megfizethetetlen csak úgy mint az egészség.

Fogorvosi kezelés Budapest

Fogpulpa fogászat kezelés

A fogpulpa fogászati ellátása során Budapesten olyan szakképzett fogorvosok végzik a beavatkozásokat, akik ismerik a szakmai kérdések minden szegmensét és részét. Mint már említettük, a dentinogenesis mindaddig folyik — bár a kor haladtával valamelyest csökkenő ütemben —, amíg a fogban élő pulpaszövet van, akkor is képződik dentin, ha az odontoblastok elpusztultak.

A pulpa mesenchy- májának pluripotens sejtjei idősebb korban is dentinképző sejtekké differenciálódhatnak. Az odontoblastok differenciálódását a membrana limitans mentén elhelyezkedő ganoblastok, ill. a belső zománchám ezekkel analóg, de zománcot nem képező sejtjei indukálják a fogcsírában a fogorvos. Hogy a növekedését befejezett és áttört fogon milyen ingerre válnak a pulpa mesenchymalis sejtjei odonto- blastokká, nem tudjuk. A pulpa a papilla dentis szilárd falak közé zárt maradványa.

A jó budapesti fogászat

A jó budapesti fogászati ellátás alapvető feltétele, hogy kiváló, szakképzett és tapasztalt legyen a fogorvos budapest 13. kerületének esztétikai klinikáján. A kezelések során az első lépés a fogpulpa alapos megismerése és vizsgálata a legmodernebb eszközök és berendezések segítségével.

Ennek a fejlődésének felel meg az ideg- és érellátása. Az idegek — a n. trige- minus (érző) portio maiorjából származó rostok — a foramen apicalén át jutnak a pulpa belsejébe, ahol számos fonatot alkotnak. Ezek a dentintől különböző távolságra helyezkednek el, melyet a fogorvosi vizsgálat során megismerhetünk. A legfelszínesebb sűrű ideghálózat közvetlenül az odontoblast-réteg alatt található: rete subodontoblasticum.

Mai ismereteink szerint ebből finom ágak hatolnak egyes dentincsatomáeskákba. A pulpa idegei egyébként primitív organizáltsági fokon vannak, csak proto- pathiás sensibilitással bírnak, azaz mindennemű ingert fájdalomként percipiál- nak és közvetítenek.

A fogpulpa ereinek kezelése a fogorvosnál

A pulpa ereinek fogászati kezeléese a fogorvosnál rendkívül finom munkát igényel. A foramen apicale szűkületén át lép be a fogba a pulpát tápláló artéria is, többgyökerű fogba mindegyik gyökércsúcson egy-egy. Ezek ugyan anastomizálnak a koronái pulpában, de ún. funkcionális végarteriák, vagyis az egyik vagy másik artériás törzs elzáródása után a többi, átjárható artéria nem biztosítja az elzárt artéria által ellátott terület táplálását.

A vénák — egy-egy artéria kíséretében két-három véna is található — a foramen apicale szűkületén át távoznak a pulpából. A pulpában nyirokereket (-réseket) is találunk , természetesen a nyirok is csak a foramen apicalen át távozik.

A pulpának a papilla dentisből való származásából és dentinképző kapacitásából fakad, hogy a fogfejlődés idején a hám-diaphragma képezi a határt a pulpává átalakuló papilla dentis és az ilyen differenciálódásnak.alá nem vetett kötőszövet között, s a pulpának magának kell azokat a szilárd falakat termelnie, melyek hivatva lesznek a fog áttörése után e szervet a külvilágtól megvédeni, ezek a fogbélűr dentinfalai.

A fog fejlődése és a fogászati kezelés

Amikor a fog áttör, fejlődése még nem fejeződött be, gyökerének mintegy fele, legfeljebb kétharmada van meg. Míg a gyökér növekedése folyik, nincs rajta gyökércsúcs, így növekedő fogon nincs foramen apicale sem. A pulpa szélesebb nyíláson át érintkezik a későbbi par- odontium apicale kötőszövetével, amelytől a hám-diaphragma választja el.

Fogászati röntgenképen e fejlődési stádiumban nem zárt gyökércsúcsot, hanem tölcsérszerű nyílást látunk Kézenfekvő, hogy ebben a fejlődési stádiumban lényegesen jobb a pulpa szöveteinek a vérellátása, mint később. A foramen apicale szűkületében az aktív hyperaemia folytán kitáguló artéria könnyen komprimálhatja a vékony falú vénákat. Míg a foramen apicale nyitott, a vénák ilyen compressiója nem fordulhat elő.

Ami a pulpa biológiai sajátosságait illeti, ismételten utalunk az életkortól függő változásaira, melyek közül a foramen apicale kialakulása talán a legjelentősebb, okkor „önállósul” a pulpa a vérellátás szempontjából. Mint embrionális állapotban megmaradt kötőszövet, alapjában véve nagyfokú alkalmazkodóképességgel rendelkezik, éppen ezért eleve jó regeneratiós és reparatiós készsége várható. Hogy valójában nem ez a helyzet, annak döntő oka a pulpa vérellátásának korlátozottsága, valamint az a körülmény, hogy térfogatát a szilárd dentinfalak közé zárva egyáltalán nem tudja változtatni.

A fogpulpa fogászati ellátás. Néhány további izgalmas kérdés. téma olvasóink számára: fogszuvasodás szakszerű kezelése, fogpulpa kezelése az esztétikai klinikán, olcsó fogászati kezelés, gyors fogászat Budapest, fogorvos Budapest 13. kerület.

Fogpótlás készítése

Az esztétikus mosoly titka a tökéletes fogsor, melyet fogpótlás segítségével állíthatunk helyre a budapesti fogászaton. A fogorvos elsősorban megtisztítja, majd mintát és lenyomatot készít, hogy legyárthassák a tökéletes fogpótlást.

Fogászati viaszbetét behelyezése

Fogászati kezelés fogorvos

A budapesti fogászaton a fogorvos indirekt módon készített viaszbetéttel kezdi meg a fogpótlást. Az okkludorban álló, de abból kivehető modellen alakítjuk ki inlay- viaszból a betétet, ekkor jutunk el indirekt módszerrel oda, ahol a direkt eljárással akkor voltunk, amikor a szájban formáltuk ki. Mindaz a manipuláció, ami közben történt, az indirekt eljárás okozta többletmunka.

A fogorvos a viaszbetét készítésekor különösen vigyáz a kontaktpont és környékének formálására. Direkt eljárással erre tulajdonképpen nincs módunk a fogászaton. Ha indirekt módszerrel készítjük a betétet a budapesti fogászaton, domborúbbra, kiöblösödőbbre készít, az alap színű inlay fogpótlás viaszból megformált betét torzulásától, vetemedésétől). E célra, persze, a modellt ki kell emelnünk az okkludorból, ahová ezután már nem is tudjuk visszahelyezni.

Amint a fogászati viaszbetét elkészült, a harapást az okkludorban nem zavarja, felszínét fényesre dörzsöljük, öntőcsapot (esetleg akár két csapot is) szúrunk belé, és beágyazzuk. Ez a procedúra azonos, akár direkt, akár indirekt eljárással készül a betét a fogorvosnál.

Az indirekt—direkt (kombinált) eljárás

Szövevényes esetben a fogorvos az IV. osztályú inlay készítésekor, ajánlatos lehet előbb lenyomatot venni, a betétet viaszból a technikai fogászati laboratóriumban a modellen megformálni, de önmagunk ellenőrzésére a viaszbetétet a betegen a praeparált üregbe bepróbáljuk.

Ez az eljárás a betegnek eggyel többszöri visszarendelését teszi szükségessé, viszont lehetőséget nyújt az orvosnak, hogy mind a saját, mind pedig a fogtechnikai laboratórium munkáját menet közben ellenőrizze.

A viaszbetét fogorvosi behelyezése

Ha a viaszbetét a harapást nem zavarja sem központi záródásban, sem a mandibula fog vezette mozgásai közben, akkor e vonatkozásban nincs mit korrigálnunk rajta, előfordulhat azonban, hogy a záródási helyzetben nem zavar, de egyes articulatiós mozgásoknál igen. Ez esetben a hiba könnyen korrigálható — a viaszból annyit veszünk el, míg a zavart mozgás is szabaddá nem válik a fogászati klinika kezelése során.

Korrekcióra szorulhat itt-ott a viaszbetét széli záródása is. Ezt a korrekciót is elvégezhetjük szájban, nem kell újból lenyomatot vennünk s az egész munkamenetét megismételnünk, viszont tudnunk kell, hogy ilyen korrekció után a viaszbetétet nem szabad többé a modellre visszahelyezni, hanem úgy kell vele bánni, mintha direkt eljárással készült volna.

Fogpótlás készítése szakszerű módszerrel. Az esztétikus mosoly titka a tökéletes fogsor, melyet fogpótlás segítségével állíthatunk helyre a budapesti fogászaton. A fogorvos elsősorban megtisztítja, majd mintát és lenyomatot készít, hogy legyárthassák a tökéletes fogpótlást. További érdekes és izgalmas témák olvasásra: fogszuvasodás kezelése az esztétikai klinikán, fogorvosi kezelés Budapest, fogászat Budapest 13. kerület, fogpótlás ára, inlay fogpótlás Budapest.